Jagdish Hospital
Nahar Road,Azad Chowk, Rustampur,Gorakhpur
0551-22324964